HTML kódy pre značky, symboly a znaky

HTML používa špeciálne kódy na zobrazenie špeciálnych značiek/symbolov/znakov na stránke. Dole vidíte tabuľku s týmito symbolmi. V prvom stĺpci sa zobrazuje značka/symbol/znak, nasleduje stĺpec zobrazujúci hodnotu ASCII (desiatkovú a šestnástkovú). Stĺpce 4 a 5 zobrazujú HTML číslo HTML názov (ak je dispozícii). V poslednom stĺpci je popis symbolu. Na umiestnenie symbolu na stránku sa použije kód v stĺpci 4 alebo 5. Nižšie sú uvedené niektoré príklady:

Symboly:~§§Å÷
HTML kód:~§§Å÷€

V príkladoch hore sa zobrazuje vlnovka (~), v tabuľke nájdete k tomu len jednu notáciu, ale aj značku sekcie (§), pre ktorú sú k dispozícii dve notácie. Posledné tri znaky majú tiež dve notácie, ale ako príklad je zobrazená len jedna.

Symbol ASCII Dec ASCII Hex HTML číslo HTML názov Popis
32 20     space
! 33 21 !   exclamation point
" 34 22 " " double quotes
# 35 23 #   number sign
$ 36 24 $   dollar sign
% 37 25 %   percent sign
& 38 26 & & ampersand
' 39 27 '   single quote
( 40 28 (   opening parenthesis
) 41 29 )   closing parenthesis
* 42 2A *   asterisk
+ 43 2B +   plus sign
, 44 2C ,   comma
- 45 2D -   minus sign - hyphen
. 46 2E .   period
/ 47 2F /   slash
0 48 30 0   zero
1 49 31 1   one
2 50 32 2   two
3 51 33 3   three
4 52 34 4   four
5 53 35 5   five
6 54 36 6   six
7 55 37 7   seven
8 56 38 8   eight
9 57 39 9   nine
: 58 3A :   colon
; 59 3B &#59;   semicolon
< 60 3C &#60; &lt; less than sign
= 61 3D &#61;   equal sign
> 62 3E &#62; &gt; greater than sign
? 63 3F &#63;   question mark
@ 64 40 &#64;   at symbol
A 65 41 &#65;    
B 66 42 &#66;    
C 67 43 &#67;    
D 68 44 &#68;    
E 69 45 &#69;    
F 70 46 &#70;    
G 71 47 &#71;    
H 72 48 &#72;    
I 73 49 &#73;    
J 74 4A &#74;    
K 75 4B &#75;    
L 76 4C &#76;    
M 77 4D &#77;    
N 78 4E &#78;    
O 79 4F &#79;    
P 80 50 &#80;    
Q 81 51 &#81;    
R 82 52 &#82;    
S 83 53 &#83;    
T 84 54 &#84;    
U 85 55 &#85;    
V 86 56 &#86;    
W 87 57 &#87;    
X 88 58 &#88;    
Y 89 59 &#89;    
Z 90 5A &#90;    
[ 91 5B &#91;   opening bracket
\ 92 5C &#92;   backslash
] 93 5D &#93;   closing bracket
^ 94 5E &#94;   caret - circumflex
_ 95 5F &#95;   underscore
` 96 60 &#96;   grave accent
a 97 61 &#97;    
b 98 62 &#98;    
c 99 63 &#99;    
d 100 64 &#100;    
e 101 65 &#101;    
f 102 66 &#102;    
g 103 67 &#103;    
h 104 68 &#104;    
i 105 69 &#105;    
j 106 6A &#106;    
k 107 6B &#107;    
l 108 6C &#108;    
m 109 6D &#109;    
n 110 6E &#110;    
o 111 6F &#111;    
p 112 70 &#112;    
q 113 71 &#113;    
r 114 72 &#114;    
s 115 73 &#115;    
t 116 74 &#116;    
u 117 75 &#117;    
v 118 76 &#118;    
w 119 77 &#119;    
x 120 78 &#120;    
y 121 79 &#121;    
z 122 7A &#122;    
{ 123 7B &#123;   opening brace
| 124 7C &#124;   vertical bar
} 125 7D &#125;   closing brace
~ 126 7E &#126;   equivalency sign - tilde
 127 &#127;    
128 &#128; &euro; Euro sign
 129 &#129;    
130 &#130; &sbquo; Single low-9 quotation mark
ƒ 131 &#131; &fnof; Latin small letter f with hook
132 &#132; &bdquo; Double low-9 quotation mark
133 &#133; &hellip; Horizontal ellipsis
134 &#134; &dagger; Dagger
135 &#135; &Dagger; Double dagger
ˆ 136 &#136; &circ; Modifier letter circumflex accent
137 &#137; &permil; Per mille sign
Š 138 &#138; &Scaron; Latin capital letter S with caron
139 &#139; &lsaquo; Single left-pointing angle quotation
Π140 &#140; &OElig; Latin capital ligature OE
 141 &#141;    
Ž 142 &#142;   Latin captial letter Z with caron
 143 &#143;    
 144 &#144;    
145 &#145; &lsquo; Left single quotation mark
146 &#146; &rsquo; Right single quotation mark
147 &#147; &ldquo; Left double quotation mark
148 &#148; &rdquo; Right double quotation mark
149 &#149; &bull; Bullet
150 96 &#150; &ndash; en dash
151 97 &#151; &mdash; em dash
  160 A0 &#160; &nbsp; non-breaking space
¡ 161 A1 &#161; &iexcl; inverted exclamation mark
¢ 162 A2 &#162; &cent; cent sign
£ 163 A3 &#163; &pound; pound sign
¤ 164 A4 &#164; &curren; currency sign
¥ 165 A5 &#165; &yen; yen sign
¦ 166 A6 &#166; &brvbar; broken vertical bar
§ 167 A7 &#167; &sect; section sign
¨ 168 A8 &#168; &uml; spacing diaeresis - umlaut
© 169 A9 &#169; &copy; copyright sign
ª 170 AA &#170; &ordf; feminine ordinal indicator
« 171 AB &#171; &laquo; left double angle quotes
¬ 172 AC &#172; &not; not sign
­ 173 AD &#173; &shy; soft hyphen
® 174 AE &#174; &reg; registered trade mark sign
¯ 175 AF &#175; &macr; spacing macron - overline
° 176 B0 &#176; &deg; degree sign
± 177 B1 &#177; &plusmn; plus-or-minus sign
² 178 B2 &#178; &sup2; superscript two - squared
³ 179 B3 &#179; &sup3; superscript three - cubed
´ 180 B4 &#180; &acute; acute accent - spacing acute
µ 181 B5 &#181; &micro; micro sign
182 B6 &#182; &para; pilcrow sign - paragraph sign
· 183 B7 &#183; &middot; middle dot - Georgian comma
¸ 184 B8 &#184; &cedil; spacing cedilla
¹ 185 B9 &#185; &sup1; superscript one
º 186 BA &#186; &ordm; masculine ordinal indicator
» 187 BB &#187; &raquo; right double angle quotes
¼ 188 BC &#188; &frac14; fraction one quarter
½ 189 BD &#189; &frac12; fraction one half
¾ 190 BE &#190; &frac34; fraction three quarters
¿ 191 BF &#191; &iquest; inverted question mark
À 192 C0 &#192; &Agrave; latin capital letter A with grave
Á 193 C1 &#193; &Aacute; latin capital letter A with acute
 194 C2 &#194; &Acirc; latin capital letter A with circumflex
à 195 C3 &#195; &Atilde; latin capital letter A with tilde
Ä 196 C4 &#196; &Auml; latin capital letter A with diaeresis
Å 197 C5 &#197; &Aring; latin capital letter A with ring above
Æ 198 C6 &#198; &AElig; latin capital letter AE
Ç 199 C7 &#199; &Ccedil; latin capital letter C with cedilla
È 200 C8 &#200; &Egrave; latin capital letter E with grave
É 201 C9 &#201; &Eacute; latin capital letter E with acute
Ê 202 CA &#202; &Ecirc; latin capital letter E with circumflex
Ë 203 CB &#203; &Euml; latin capital letter E with diaeresis
Ì 204 CC &#204; &Igrave; latin capital letter I with grave
Í 205 CD &#205; &Iacute; latin capital letter I with acute
Î 206 CE &#206; &Icirc; latin capital letter I with circumflex
Ï 207 CF &#207; &Iuml; latin capital letter I with diaeresis
Ð 208 D0 &#208; &ETH; latin capital letter ETH
Ñ 209 D1 &#209; &Ntilde; latin capital letter N with tilde
Ò 210 D2 &#210; &Ograve; latin capital letter O with grave
Ó 211 D3 &#211; &Oacute; latin capital letter O with acute
Ô 212 D4 &#212; &Ocirc; latin capital letter O with circumflex
Õ 213 D5 &#213; &Otilde; latin capital letter O with tilde
Ö 214 D6 &#214; &Ouml; latin capital letter O with diaeresis
× 215 D7 &#215; &times; multiplication sign
Ø 216 D8 &#216; &Oslash; latin capital letter O with slash
Ù 217 D9 &#217; &Ugrave; latin capital letter U with grave
Ú 218 DA &#218; &Uacute; latin capital letter U with acute
Û 219 DB &#219; &Ucirc; latin capital letter U with circumflex
Ü 220 DC &#220; &Uuml; latin capital letter U with diaeresis
Ý 221 DD &#221; &Yacute; latin capital letter Y with acute
Þ 222 DE &#222; &THORN; latin capital letter THORN
ß 223 DF &#223; &szlig; latin small letter sharp s - ess-zed
à 224 E0 &#224; &agrave; latin small letter a with grave
á 225 E1 &#225; &aacute; latin small letter a with acute
â 226 E2 &#226; &acirc; latin small letter a with circumflex
ã 227 E3 &#227; &atilde; latin small letter a with tilde
ä 228 E4 &#228; &auml; latin small letter a with diaeresis
å 229 E5 &#229; &aring; latin small letter a with ring above
æ 230 E6 &#230; &aelig; latin small letter ae
ç 231 E7 &#231; &ccedil; latin small letter c with cedilla
è 232 E8 &#232; &egrave; latin small letter e with grave
é 233 E9 &#233; &eacute; latin small letter e with acute
ê 234 EA &#234; &ecirc; latin small letter e with circumflex
ë 235 EB &#235; &euml; latin small letter e with diaeresis
ì 236 EC &#236; &igrave; latin small letter i with grave
í 237 ED &#237; &iacute; latin small letter i with acute
î 238 EE &#238; &icirc; latin small letter i with circumflex
ï 239 EF &#239; &iuml; latin small letter i with diaeresis
ð 240 F0 &#240; &eth; latin small letter eth
ñ 241 F1 &#241; &ntilde; latin small letter n with tilde
ò 242 F2 &#242; &ograve; latin small letter o with grave
ó 243 F3 &#243; &oacute; latin small letter o with acute
ô 244 F4 &#244; &ocirc; latin small letter o with circumflex
õ 245 F5 &#245; &otilde; latin small letter o with tilde
ö 246 F6 &#246; &ouml; latin small letter o with diaeresis
÷ 247 F7 &#247; &divide; division sign
ø 248 F8 &#248; &oslash; latin small letter o with slash
ù 249 F9 &#249; &ugrave; latin small letter u with grave
ú 250 FA &#250; &uacute; latin small letter u with acute
û 251 FB &#251; &ucirc; latin small letter u with circumflex
ü 252 FC &#252; &uuml; latin small letter u with diaeresis
ý 253 FD &#253; &yacute; latin small letter y with acute
þ 254 FE &#254; &thorn; latin small letter thorn
ÿ 255 FF &#255; &yuml; latin small letter y with diaeresis
For new browsers only (IE>4, Netscape>4)
Ĉ 264 108 &#264;   latin capital letter C with circumflex
ĉ 265 109 &#265;   latin small letter c with circumflex
Ĝ 284 11C &#284;   latin capital letter G with circumflex
ĝ 285 11D &#285;   latin small letter g with circumflex
Ĥ 292 124 &#292;   latin capital letter H with circumflex
ĥ 293 125 &#293;   latin small letter h with circumflex
Ĵ 308 134 &#308;   latin capital letter J with circumflex
ĵ 309 135 &#309;   latin small letter j with circumflex
Œ 338 152 &#338;   latin capital letter OE
œ 339 153 &#339;   latin small letter oe
Ŝ 348 15C &#348;   latin capital letter S with circumflex
ŝ 349 15D &#349;   latin small letter s with circumflex
Š 352 160 &#352;   latin capital letter S with caron
š 353 161 &#353;   latin small letter s with caron
Ŭ 364 16C &#364;   latin capital letter U with breve
ŭ 365 16D &#365;   latin small letter u with breve
Ÿ 376 178 &#376;   latin capital letter Y with diaeresis
ƒ 402 192 &#402;   latin small f with hook - function
Α 913 x391 &#913; &Alpha; Greek capital letter alpha
Β 914 x392 &#914; &Beta; Greek capital letter beta
Γ 915 x393 &#915; &Gamma; Greek capital letter gamma
Δ 916 x394 &#916; &Delta; Greek capital letter delta
Ε 917 x395 &#917; &Epsilon; Greek capital letter epsilon
Ζ 918 x396 &#918; &Zeta; Greek capital letter zeta
Η 919 x397 &#919; &Eta; Greek capital letter eta
Θ 920 x398 &#920; &Theta; Greek capital letter theta
Ι 921 x399 &#921; &Iota; Greek capital letter iota
Κ 922 x39A &#922; &Kappa; Greek capital letter kappa
Λ 923 x39B &#923; &Lambda; Greek capital letter lambda
Μ 924 x39C &#924; &Mu; Greek capital letter mu
Ν 925 x39D &#925; &Nu; Greek capital letter nu
Ξ 926 x39E &#926; &Xi; Greek capital letter xi
Ο 927 x39F &#927; &Omicron; Greek capital letter omicron
Π 928 x3A0 &#928; &Pi; Greek capital letter pi
Ρ 929 x3A1 &#929; &Rho; Greek capital letter rho
Σ 931 x3A3 &#931; &Sigma; Greek capital letter sigma
Τ 932 x3A4 &#932; &Tau; Greek capital letter tau
Υ 933 x3A5 &#933; &Upsilon; Greek capital letter upsilon
Φ 934 x3A6 &#934; &Phi; Greek capital letter phi
Χ 935 x3A7 &#935; &Chi; Greek capital letter chi
Ψ 936 x3A8 &#936; &Psi; Greek capital letter psi
Ω 937 x3A9 &#937; &Omega; Greek capital letter omega
α 945 x3B1 &#945; &alpha; Greek small letter alpha
β 946 x3B2 &#946; &beta; Greek small letter beta
γ 947 x3B3 &#947; &gamma; Greek small letter gamma
δ 948 x3B4 &#948; &delta; Greek small letter delta
ε 949 x3B5 &#949; &epsilon; Greek small letter epsilon
ζ 950 x3B6 &#950; &zeta; Greek small letter zeta
η 951 x3B7 &#951; &eta; Greek small letter eta
θ 952 x3B8 &#952; &theta; Greek small letter theta
ι 953 x3B9 &#953; &iota; Greek small letter iota
κ 954 x3BA &#954; &kappa; Greek small letter kappa
λ 955 x3BB &#955; &lambda; Greek small letter lambda
μ 956 x3BC &#956; &mu; Greek small letter mu
ν 957 x3BD &#957; &nu; Greek small letter nu
ξ 958 x3BE &#958; &xi; Greek small letter xi
ο 959 x3BF &#959; &omicron; Greek small letter omicron
π 960 x3C0 &#960; &pi; Greek small letter pi
ρ 961 x3C1 &#961; &rho; Greek small letter rho
ς 962 x3C2 &#962; &sigmaf; Greek small letter final sigma
σ 963 x3C3 &#963; &sigma; Greek small letter sigma
τ 964 x3C4 &#964; &tau; Greek small letter tau
υ 965 x3C5 &#965; &upsilon; Greek small letter upsilon
φ 966 x3C6 &#966; &phi; Greek small letter phi
χ 967 x3C7 &#967; &chi; Greek small letter chi
ψ 968 x3C8 &#968; &psi; Greek small letter psi
ω 969 x3C9 &#969; &omega; Greek small letter omega
ϑ 977 x3D1 &#977; &thetasym; Greek small letter theta symbol
ϒ 978 x3D2 &#978; &upsih; Greek upsilon with hook symbol
ϖ 982 x3D6 &#982; &piv; Greek pi symbol
8211 2013 &#8211;   en dash
8212 2014 &#8212;   em dash
8216 2018 &#8216;   left single quotation mark
8217 2019 &#8217;   right single quotation mark
8218 201A &#8218;   single low-9 quotation mark
8220 201C &#8220;   left double quotation mark
8221 201D &#8221;   right double quotation mark
8222 201E &#8222;   double low-9 quotation mark
8224 2020 &#8224;   dagger
8225 2021 &#8225;   double dagger
8226 2022 &#8226;   bullet
8230 2026 &#8230;   horizontal ellipsis
8240 2030 &#8240;   per thousand sign
8242 x2032 &#8242; &prime; prime; minutes
8243 x2033 &#8243; &Prime; double prime; seconds
8254 x203E &#8254; &oline; overline; spacing overscore
8260 x2044 &#8260; &frasl; fraction slash
8364 20AC &#8364; &euro; euro sign
8465 x2111 &#8465; &image; blackletter capital I; imaginary part
8472 x2118 &#8472; &weierp; script capital P; power set; Weierstrass p
8476 x211C &#8476; &real; blackletter capital R; real part symbol
8482 2122 &#8482;   trade mark sign
8501 x2135 &#8501; &alefsym; alef symbol; first transfinite cardinal
8592 x2190 &#8592; &larr; leftwards arrow
8593 x2191 &#8593; &uarr; upwards arrow
8594 x2192 &#8594; &rarr; rightwards arrow
8595 x2193 &#8595; &darr; downwards arrow
8596 x2194 &#8596; &harr; left right arrow
8629 x21B5 &#8629; &crarr; downwards arrow with corner leftwards; carriage return
8656 x21D0 &#8656; &lArr; leftwards double arrow
8657 x21D1 &#8657; &uArr; upwards double arrow
8658 x21D2 &#8658; &rArr; rightwards double arrow
8659 x21D3 &#8659; &dArr; downwards double arrow
8660 x21D4 &#8660; &hArr; left right double arrow
8704 x2200 &#8704; &forall; for all
8706 x2202 &#8706; &part; partial differential
8707 x2203 &#8707; &exist; there exists
8709 x2205 &#8709; &empty; empty set; null set; diameter
8711 x2207 &#8711; &nabla; nabla; backward difference
8712 x2208 &#8712; &isin; element of
8713 x2209 &#8713; &notin; not an element of
8715 x220B &#8715; &ni; contains as member
8719 x220F &#8719; &prod; n-ary product; product sign
8721 x2211 &#8721; &sum; n-ary sumation
8722 x2212 &#8722; &minus; minus sign
8727 x2217 &#8727; &lowast; asterisk operator
8730 x221A &#8730; &radic; square root
8733 x221D &#8733; &prop; proportional to
8734 x221E &#8734; &infin; infinity
8736 x2220 &#8736; &ang; angle
8743 x2227 &#8743; &and; logical and
8744 x2228 &#8744; &or; logical or
8745 x2229 &#8745; &cap; intersection; cap
8746 x222A &#8746; &cup; union; cup
8747 x222B &#8747; &int; integral
8756 x2234 &#8756; &there4; therefore
8764 x223C &#8764; &sim; tilde operator; varies with; similar to
8773 x2245 &#8773; &cong; approximately equal to
8776 x2248 &#8776; &asymp; almost equal to; asymptotic to
8800 x2260 &#8800; &ne; not equal to
8801 x2261 &#8801; &equiv; identical to
8804 x2264 &#8804; &le; less-than or equal to
8805 x2265 &#8805; &ge; greater-than or equal to
8834 x2282 &#8834; &sub; subset of
8835 x2283 &#8835; &sup; superset of
8836 x2284 &#8836; &nsub; not a subset of
8838 x2286 &#8838; &sube; subset of or equal to
8839 x2287 &#8839; &supe; superset of or equal to
8853 x2295 &#8853; &oplus; circled plus; direct sum
8855 x2297 &#8855; &otimes; circled times; vector product
8869 x22A5 &#8869; &perp; up tack; orthogonal to; perpendicular
8901 x22C5 &#8901; &sdot; dot operator
8968 x2308 &#8968; &lceil; left ceiling
8969 x2309 &#8969; &rceil; right ceiling
8970 x230A &#8970; &lfloor; left floor
8971 x230B &#8971; &rfloor; right floor
9001 x2329 &#9001; &lang; left-pointing angle bracket
9002 x232A &#9002; &rang; right-pointing angle bracket
9674 x25CA &#9674; &loz; lozenge
9824 x2660 &#9824; &spades; black spade suit
9827 x2663 &#9827; &clubs; black club suit
9829 x2665 &#9829; &hearts; black heart suit
9830 x2666 &#9830; &diams; black diamond suit
Geocaching Toolbox Japiejoo Creative Commons-License
GeocachingToolbox.com je licencovaný
  Aktualizované: 30-05-2019
Denník zmien
Autorské práva © 2022
GeocachingToolbox.com, Japiejoo
v rámci Creative Commons-License
ak nie je uvedené inak
Stav Prispievatelia
Čo je GeocachingToolbox.com